Palvelut

Palvelut uudisrakentajalle

Tiettyjen tutkimusten sisällyttäminen rakennusvaiheisiin poistaisi valtaosan myöhemmin syntyvistä asuntojen energiatehokkuuteen ja asumisen hyvinvointiin liittyvistä ongelmista. Me voimme tarjota tarvittavat tutkimukset, joiden avulla puutteet on paikannettavissa. Rakennusaikana ongelmien korjaaminen on helppoa.

Laadunvarmistuskatselmus™ ohjaa energiatehokkaaseen lopputulokseen

Uudisrakentaja, haluatko parantaa tulevan kotisi energiatehokkuutta jopa 10% ilman lisäkustannuksia?

Tiedätkö mitä tarkoittaa rakennuksen ilmanvuotoluku? Me tiedämme. Lisäksi voimme mitata sen ja varmistaa näin tulevan kotisi todellisen energiatehokkuuden. Uudisrakennuksessa yhden ilmavuotoluvun yksikön parannus vastaa noin viiden senttimetrin lisäeristettä seinässä. Tällaisen kustannus on omakotitalossa helposti 4000-8000€. Ilmatiiviyden parantaminen ei maksa mitään. Lisäksi se on edellytys puhtaalle sisäilmalle.

Laadunvarmistuskatselmus™ on uudisrakentajille tarkoitettu tutkimus, joka maksaa itsensä takaisin ja varmistaa hyvinvointisi. Sen avulla varmistus rakentamisen laadusta ja vältät turhat riidat urakoitsijoiden kanssa. Yleensä piilevien virheiden havaitseminen vie vuosia, tällöin on yleensä mahdotonta enää esittää kenelle vastuu kuuluu. Rakennusaikana puutteiden korjaaminen on helppoa – paikannamme ongelmakohdat korjaamista varten.

Ota yhteyttä

Palvelut vanhan omakotitalon omistajalle

Ongelmien syy-seuraus-suhteita ja riippuvuuksia pystytään tarkastelemaan luotettavasti, kun tarvittavat tutkimukset tehdään yhdellä kertaa. Mittaustulosten ja raportin avulla pystytään ongelmat on mahdollista korjata usein todella pienillä toimenpiteillä. Lisäksi tyypillisten vanhemman omakotitalon ongelmien ennaltaehkäisy on helppoa selkokielisen raportin avulla.

Tiiviysmittaus kertoo energiansäästöpotentiaalin

Mikä tiiviysmittaus?

Tiiviysmittaus on laadunvarmistusmenetelmä. Se on erinomainen menetelmä selvitettäessä uudisrakentamisen tai korjausrakentamisen työn laatua.

Lisäksi se on osa rakennuksen energiatehokkuuden määrittämistä. Se kertoo talosi energiansäästöpotentiaalin olemassa olevilla rakenteilla, ilman lisäeristämistä tai uusia laitehankintoja. Rakennuksen ilmatiiviys on myös edellytys toimivalle ilmanvaihdolle. Tästä syystä sitä käytetään usein apuna myös sisäilmaongelmien ja ilmanvaihdon toiminnan tutkimisessa.

Tiiviysmittauksessa selvitämme talosi ilmavuodot sekä niiden sijainnin. Alipaineistettuun tilaan pyrkii vuotopaikoista sisään korvausilmaa, jonka määrää, laatua sekä sijaintia tutkitaan lämpökameralla, mittareilla, merkkisavuilla ja aistinvaraisesti.

Mitä hyötyä on tiiviysmittauksesta?

Tiiviysmittauksella saadaan selville rakennuksen ilmanvuotoluku. Ilmanvuotoluku kertoo sen ilmamäärän, joka virtaa hallitsemattomasti rakennuksen seinien, katon ja lattioiden läpi asuntoon tai asunnosta pois tuoden sisäilmaan mukanaan mikrobeja, epäpuhtauksia ja pölyä. Mitä pienempi luku on, sen huolellisemmin talo on rakennettu.

Ilmavuodot ovat Suomen yleisin rakennusvirhe. Vanhan rakennuksen lämmitysenergiasta jopa 30% karkaa ilmavuotojen kautta. Ilmavuotojen korjaaminen onkin tehokkain ja huomattavasti lisäeristämistä edullisempi keino parantaa vanhan rakennuksen energiatehokkuutta.

Jos suunnittelet lisäeristämistä, muista toteuttaa tiiviysmittaus aina ennen remonttia. Vuotavan rakennuksen lisäeristäminen aiheuttaa erittäin suuren kosteus- ja homevaurioriskin.

Lämpökamerakuvaus paljastaa ongelmakohdat ja jopa kosteusvauriot

Mikä on lämpökamerakuvaus?

Tutkimuksen yhteydessä rakennus kuvataan korkealaatuisella lämpökuvauskalustolla rakennuksen ollessa alipaineinen. Rakennuksesta kuvataan seinät, katot ja lattiat. Tutkimuksen yhteydessä pyritään havaitsemaan mahdolliset kosteusvauriot, eristeviat, kylmäsillat ja myös muut riskirakenteet. Tarvittaessa vuotopaikkojen paikannuksessa käytetään apuna myös merkkisavuja.

Mitä hyötyä on lämpökamerakuvauksesta?

Lämpökuvauksella saadaan monipuolista tietoa rakennuksen kunnosta. Se on luotettava tutkimusmenetelmä jolla löydetään rakennuksen ongelmakohdat. Säästöä syntyy, kun rakenteita ei tarvitse avata turhaan.

Kuvauksella voidaan osoittaa rakenteiden korjaustarpeet ja energiaa tuhlaavat kohdat. Kuvauksessa selviää syy mahdolliselle vedontunteelle sekä kylmille kohdille rakenteissa. Kylmät kohdat rakenteissa voivat johtua muun muassa eristeiden huolimattomasta asennuksesta, niiden painumisesta tai eristeen kastumisesta jolloin selviää myös mahdollinen kosteusvaurio.

Lisäksi kuvausta voidaan käyttää apuna talotekniikan tutkimuksissa. Sillä löytyvät muun muassa vaurioituneet lattialämmityskohdat sekä sähkökeskusten ongelmakohdat.

Lämpökuvauksella voidaan selvittää sellaisia ongelmia, joiden havaitseminen muilla keinoilla on aikaa vievää tai jopa mahdotonta.

Radonkartoitus kannattaa tehdä osana muuta tutkimusta

Mikä on radonkartoitus?

Radon on rakennusten sisäilmassa esiintyvä näkymätön ja hajuton jalokaasu. Pitkäaikainen altistuminen radonille lisää riskiä sairastua vakavasti. Radon aiheuttaa Suomessa toiseksi eniten keuhkosyöpää heti tupakanpolton jälkeen.

Radon pitoisuudet ovat Suomessa korkeampia kuin useimmissa muissa maissa maailmassa. Tämä johtuu maaperän geologiasta. Suomessa on yli 50 000 asuntoa, joissa ylitetään sisäilman radonpitoisuuden enimmäisarvo 400Bq/m3. Lisäksi uudisrakentamisen radonpitoisuuden enimmäisarvon 200Bq/m3 ylittäviä asuntoja on Suomessa yli 200 000. Näissä asunnoissa tarvitaan radonkorjauksia.

Radonkartoituksessa käytetään ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja, tarkasti kalibroituja mittareita, joilla mitataan kotisi huoneilman radonpitoisuus. Mittauksen jälkeen tiedät onko kodissasi radonongelmaa ja mitä sille pitäisi tehdä.

Mitä hyötyä on radonkartoituksesta?

Maaperän radonpitoinen ilma tunkeutuu asuntoon talon alapohja rakenteissa olevien ilmavuotojen kautta. Valitettavan yleistä on, että radonkorjauksiin ryhdytään ilman asiantuntijan apua. Usein ongelma saataisiin kuriin yksinkertaisilla ja halvoilla toimenpiteillä ilman tuhansien eurojen radonimureita tai -kaivoja

Ilmavuotojen korjaaminen yhdessä rakennuksen puutteellisen tuloilmanvaihdon parantamisen kanssa ovat tehokkaita keinoja saada radonongelma kuriin. Koska selvitämme ne osana muuta tutkimusta, on radonkartoitus järkevää yhdistää osaksi muuta tutkimuskokonaisuutta.

Ilmanvaihdon toiminnan tarkistaminen lisää asumisterveyttä

Mitä tarkoittaa ilmanvaihdon toiminnan tarkastaminen?

Yli puolessa vanhoista taloista on vakavia puutteita ilmanvaihdossa. Ilmanvaihdon tehtävänä on tuoda puhdasta ilmaa hengitykseen ja poistaa rakennuksessa syntyvät epäpuhtaudet ja kosteus. Kun ilmaa ei saada hallitusti korvausilmaventtiilien kautta, se kulkeutuu asuntoon omia teitään, tyypillisesti alapohjarakenteiden läpi, tuoden mukanaan mikrobeja, radonia ja muita epäpuhtauksia.

Tutkimuksessa tarkistetaan, onko tulo- ja poistoilmaventtiilejä riittävästi, sijaitsevatko venttiilit oikeissa paikoissa ja millaisessa kunnossa ne ovat. Tulo- ja poistoilmaventtiilien määrän lisäksi ilmanvaihdon toimintaan vaikuttaa ulko- ja sisäilman välinen paine-ero, joka mitataan osana ilmavaihdon tutkimusta. Suuri paine-ero aiheuttaa ongelmia talon rakenteille sekä huonontaa sisäilman laatua.

Mitä hyötyä on ilmanvaihdon tarkistamisesta?

Asiakkaamme ovet todenneet asumisterveytensä ja viihtyisyytensä lisääntyneen parantuneen ilmanvaihdon myötä. Oikein toimiva ilmanvaihto varmistaa raikkaan ja riittävän sisäilman ilman vedontunnetta. On hyvin yleistä, että asukkaat eivät itse tunnista sisäilmaongelmaansa. Tilanteeseen mukaudutaan ja sitä pidetään normaalina. Terveyteen liittyvät ongelmat kehittyvät ja ilmenevät pikku hiljaa, vuosien ja vuosikymmenten aikana.

Puutteellinen ilmanvaihto aiheuttaa samankaltaisia ongelmia kuin rakennusten kosteus ja –homevauriot: hengitystieinfektioita, allergista nuhaa, yskää, päänsärkyä ja pahoinvointia, lisäksi se edesauttaa astman syntymisessä ja pahentaa sitä.

Sähköpääkeskuksen kuvauksessa selviää paloturvallisuusriskit

Joka kolmannessa vanhan talon sähköpääkeskuksessa on puutteita, jotka voivat aiheuttaa jopa asuntopalon ilman huoltotöitä. Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava siitä, että laitteiston kuntoa ja turvallisuutta tarkkaillaan ja että havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti. Kaikki puutteet eivät aiheuta tulipaloa tässä ja nyt. Usein tulipalo syttyy vasta pitkänkin ajan kuluttua pitkään korjaamattomana olleen vian aiheuttaman muiden osien vikaantumisen tai lämpenemisen myötä. Ennakoiva kunnossapito on tässä tapauksessa erittäin tärkeää.

Sähköpääkeskuksen tutkimuksessa kuvataan lämpökameralla rakennuksen kuormitettuna oleva sähköpääkeskus. Poikkeavat lämpötila-arvot ovat päällepäin näkymättömiä vikoja, joiden havaitseminen muilla menetelmillä on erittäin haastavaa ja usein jopa mahdotonta. Lämpötilapoikkeamia aiheuttavat muun muassa löysät liitokset, huonokuntoiset komponentit ja ylikuormitus.

Tutkimus ja siitä laadittava raportti helpottavat päätöksentekoa

Tutkimuksesta kerätyt havainnot ja tulokset kootaan kirjalliseksi raportiksi. Raportti kertoo, missä kunnossa kotisi oikeasti on ja mitkä ovat sen todelliset korjaustarpeet. Siitä on hyötyä talon huollossa ja ylläpidossa, remonttien suunnittelussa, mutta myös myynnin yhteydessä. Raportti on pätevä todistus kotisi kunnosta.

Raportilla esitetään myös selkokielinen yhteenveto tutkimuksen havainnoista ja niiden priorisoinnista. Lisäksi esitämme raportissa korjausehdotelman kuhunkin ongelmaan. Haluamme palvella asiakkaittamme hyvin. Maksimaalisen hyödyn saavuttamiseksi raportti käydään aina läpi yhdessä asiakkaan kanssa.

Varmatutkimus™ sisältää kaikki tarvittavat mittaukset ja selkokielisen raportoinnin

Varmatutkimus™ sisältää viisi mittauskokonaisuutta kodissasi. Tutkimuksen tulokset ja niiden perusteella suositeltavat toimenpiteet raportoidaan kirjallisena. Raportti ja suositeltavat toimenpiteet käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa.

Mitä Varmatutkimus™ sisältää?

  1. Tiiviysmittaus
  2. Rakennuksen kuvaaminen alipaineisena lämpökameralla
  3. Radonkartoitus
  4. Ilmanvaihdon toiminnan tarkistaminen
  5. Sähköpääkeskuksen lämpökamerakuvaus
  6. Raportti tutkimuksesta ja sen läpikäyminen asiakkaan kanssa

Kuinka paljon Varmatutkimus™ maksaa?

Hinta on kohdekohtainen. Siihen vaikuttavat rakennuksen neliöt ja toteutuksen yksityiskohdat, mm. kerrosluku ja neliömäärä. Saat tarkan hinnan tarjouspyyntölomakkeen kautta. Tarjoamme tutkimuksiin myös valmiin edullisen rahoituksen.

Miksi omakotitalon omistajan kannattaa tilata Varmatutkimus™?

Tutkimuksen jälkeen voit nukkua yösi rauhassa eikä sinun tarvitse elää enää luulojen varassa. Tutkimus on kokonaisvaltainen ja maksaa itsensä takaisin. Tutkimusraportti on myös loistava kunnossapidon ja ongelmien ennaltaehkäisyn apuväline. Varmatutkimus™ antaa sinulle vastaukset kaikkiin näihin kysymyksiin:

  1. Missä kunnossa rakennus ja sen talotekniikka on? Tutkimus on kokonaisvaltainen ja ylivoimaisesti tarkin rakennetta rikkomaton tapa selvittää kotisi todellinen kunto − näemme rakenteiden sisään rikkomatta mitään. Onpa aikomuksenasi remontoida kotiasi, myydä tai ostaa koti tai haluat muuten vain tietää mitä kodillesi kuuluu, tutkimuksemme on ratkaisu asiaan!
  2. Mikä on rakennuksen olemassa oleva energiansäästöpotentiaali? Vanhoissa rakennuksissa on jopa 30% energiansäästöpotentiaali olemassa olevilla rakenteilla ilman lisäeristämistä tai uusia laitehankintoja Tutkimuksen jälkeen tiedät kuinka paljon se on omassa kodissasi – tähän asiaan keskittyminen on kustannustehokkain tapa parantaa kotisi energiatehokkuutta ja asumisviihtyisyyttä.
  3. Mitkä ovat rakennuksen todelliset korjaustarpeet? Vanhoissa taloissa on vakavia puutteita asumisterveyteen sekä paloturvallisuuteen liittyen. Iso osa asuntopaloista saa alkunsa sähköpääkeskuksista, radon aiheuttaa toiseksi eniten keuhkosyöpää heti tupakanpolton jälkeen, satojatuhansia suomalaisia asuu tietämättään sisäilmaongelmaisessa kodissa. Usein ongelmat saadaan kuntoon pienillä toimenpiteillä, ilman tuhansien eurojen investointeja.
  4. Mikä on toimenpiteiden tärkeysjärjestys? Ennen lisäeristämistä on aina tarkistettava höyryn- tai ilmansulun kunto tiiviysmittauksella. Vuotavan rakenteen lisäeristäminen aiheuttaa erittäin suuren riskin kosteus- ja homevauriolle. Tutkimuksen avulla teet oikeita ratkaisuja – etsimme kustannustehokkaimmat ja parhaiten soveltuvat ratkaisut kotisi remontoimiseen ja kunnossapitoon.

Lue tutkimuksen tilanneiden kokemuksia:

Kommentointi on suljettu.